O mne

  -  O mne

Eva Blaho, Adv Dip Nut & Adv Dip WHM

Záujem o zdravú stravu sa u nej prehĺbil už počas štúdia na Hotelovej akadémii v Čadci, kde získala teoretické a praktické skúsenosti ohľadom technológie postupov a prípravy jedál. Po rozhodnutí venovať sa tejto téme intenzívnejšie a so zámerom dosiahnuť čo najkvalitnejšie vzdelanie, si vybrala štúdium na prestížnej škole prírodnej medicíny ACNT Australasian College of Natural Therapies, v Austrálii. Trojročné štúdium so špecializáciou na zdravú výživu a fytoterapiu („Clinical Nutrition & Western Herbal Medicine“) úspešne ukončila v roku 2011.

Počas štúdia pracovala na fakultnej klinike, ako aj konzultantka v oblasti fytoterapie a stravovania v špecializovaných predajniach so zdravou výživou. Bola to výborná príležitosť, počas ktorej sa naučila aplikovať teoretické poznatky pod dohľadom skúsených pedagógov priamo do praxe.

Po návrate na Slovensko si rozbehla vlastnú konzultačnú prax zameranú na poradenstvo v oblasti zdravého stravovania. Jej cieľom je šíriť ideu zdravej výživy a šťastného života práve tu, kde je doma.

V rokoch 2014-2017 pôsobila na 1. klinike celostnej medicíny na Slovensku – Medante ako nutričný poradca pre širokú škálu klientov s rôznymi zdravotnými problémami.

Do jej pracovného portfólia patrí aj spolupráca s občianskym združením Jem iné, ktoré šíri ideu moderného stravovania a zabezpečuje zdravú stravu pre deti aj dospelých.

Venuje sa aj publikačnej a vzdelávacej činnosti vo forme písania kníh, článkov, workshopov a rôznych prednášok. Na posledných dvoch tituloch „Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu“ a „Diéta pre diabetikov“ spolupracovala s MUDr. Petrom Minárikom, PhD.

Od roku 2021 je aktívne zapojená v neziskovej organizácii Skutočne zdravá škola, kde pôsobí ako odborná garantka. V roku 2022 prevzala funkciu riaditeľky po Anette Vaculíkovej, ktorá odišla na materskú dovolenku. Skutočne zdravá škola sa snaží zvyšovať nutričnú a potravinovú gramotnosť na školách a zlepšovať stravovacie návyky detí.

V roku 2024 úspešne ukončila bakalárske štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odbor Výživa ľudí.

V súčasnosti sa zameriava na pomoc budúcim, a už tehotným mamičkám, ktoré môžu ovplyvniť zdravie svojich detí ešte pred pôrodom. Okrem tehotenstva sa venuje detským ochoreniam (akútnym i chronickým) ale aj deťom s oneskoreným psychomotorickým vývinom, ADHD, ADD a pri poruchách autistického spektra. Zároveň pôsobí ako nutričný poradca pre širokú škálu klientov.