Zásady ochrany osobných údajov

  -  Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Informácia“)

Zásady ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). 

Prevádzkovateľ: Eva Blaho, IČO 40521281, sídlo: Karpatská 1238/60, 90055 Lozorno

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: info@evablaho.sk

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, kontaktuje ma, prosím, prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Vaše osobné údaje získavam priamo od vás napr. pri vyplnení online formulára, na účely uzatvorenia zmluvy. 

Na aké účely sa spracúvajú vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Účelom spracúvania vašich osobných údajov je poskytnutie poradenstva v oblasti zdravej výživy a tvorba jedálneho plánu.

Osobné údaje: meno, priezvisko, dátum národenia a adresa sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Osobné údaje týkajúce sa zdravia sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu (čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR).

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na adresu: info@evablaho.sk alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú aj na účely účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi sa nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, a to po dobu 5 rokov, resp. do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

• Právo na prístup k osobným údajom: máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracúvam, kategórie osobných údajov, účel ich spracovania, dobu uchovávania osobných údajov, identifikáciu príjemcov osobných údajov.

• Právo na opravu osobných údajov: ak si myslíte, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, môžete požadovať, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené.

• Právo na výmaz osobných údajov: môžete požadovať výmaz vašich osobných údajov v rozsahu povolenom zákonom. Jedná sa o nasledovné situácie: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, využívate svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov; dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti danej zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch – namietate správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a žiadate obmedzenie ich použitia, vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel spracúvania osobných údajov, ale vy ich požadujete na uplatnenie právneho nároku alebo namietate spracúvanie osobných údajov do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

• Právo namietať spracúvanie osobných údajov: môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou -ak nepreukážem, že vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom ochrany mojich oprávnených záujmov, ktoré prevažujú nad vašimi právami alebo oprávnenými záujmami; spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania; spracúvanie osobných údajov na vedecké účely, na účely historického výskumu alebo na štatistické účely.

• Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: ak sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.

• Právo na prenosnosť osobných údajov: v prípade, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu alebo za účelom plnenia zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli. Osobné údaje máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Ak si si uplatňujete vyššie uvedené práva, kontaktujete ma e-mailom: info@evablaho.sk

V prípade, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvam neoprávnene alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Budem veľmi rada, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na mňa, ochotne prípadné nedostatky odstránim.

Súbory cookies

Moja internetová stránka používa cookies,, ktoré mi pomáhajú poskytnúť vám lepšie služby. Sú to malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia.

V prípade ak chcete zakázať používanie a ukladanie cookies vo Vašom prehliadači, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení vo Vašom prehliadači. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org.

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Dodatočné informácie

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018.

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a zároveň vám budú oznámené prostredníctvom e-mailu.

V prípade akýchkoľvek dodatočných informácií, neváhajte ma kontaktovať e-mailom na:  info@evablaho.sk alebo písomne na poštovej adrese uvedenej ako sídlo prevádzkovateľa.